Slovní druhy - příslovce

Příslovce (latinsky adverbia) jsou neohebný slovní druh vyjadřující bližší okolnosti dějů a vlastností.
Příslovce odpovídají na otázky jak?, kdy?, kde, kam?, proč?, jakou měrou? a podobně.

V následujícím přehledu si ukážeme jak se ptáme na příslovce a na jaké druhy je rozdělujeme.
Příslovečné určení:
času (odpovídá na otázky: kdy?, dokdy?, jak dlouho?, jak často?)
- ráno, včera, zítra

místa (odpovídá na otázky: kde?, kam?, odkud?)
- nahoře, dole, zprava

způsobu (odpovídá na otázky: jak?, jakým způsobem?)
- dobře, rychle, bezpečně

příčiny (odpovídá na otázku: proč?)
- omylem, úmyslně

míry (odpovídá na otázky: jak mnoho?, jak málo?)
- hodně, málo, velmi

Stupňování příslovcí

Většinu příslovcí odvozených od přídavných jmen lze stupňovat.
1. stupeň
- koncovky se nejčastěji tvoří z přípon přídavných jmen
2. stupeň
- přidáním přípony -štěji, -čeji, -čtěji, -ěji a -eji
3. stupeň
- před příslovce ve druhém stupni přidáme předponu nej-

Dále existují nepravidelná příslovce a ty si musíme zapamatovat.
Např. dobře - lépe - nejlépe, hodně - více - nejvíce

Použité zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Příslovce